Autor: , Dodany: 7 czerwca 2013, Kategoria:


Samorząd szkolnySKŁAD SAMORZĄDU 2015/2016

Przewodnicząca: Jakub Sadowski kl. IIe
Z-ca przewodniczącego:Oliwia Olak kl. IIe

SEKCJA SPORTOWA
Dawid Ciechoń -Ia
Krystian Kochel -Ia
Bartłomiej Broniecki –Ia Piotr Janus –Ic
Wiktoria Bańburska –Ic
Kinga Starnowska -Ic
Ola Ciupiał-Ic
Daria Pabjańska-Ic
Sylwia Kowalewska –Ic
Mateusz Nowicki-Ie
Piotr Makowski-Ie
Łukasz Stępień-Ie
Bartosz Woś-Ie
Andzrzej Malik-Ie
Dawid Walewski-Ie
Michał Pałgan-Ie
Wiktor Kaźmierczyk-Ie
Kacper Woźniak-Ie
Paulina Jaskolska -IIc
Emilka Dajer – IIc
Daniel Biały-IId
Aleksandra Majchrzak –Iie

SEKCJA ORGANIZACYJNA
Dominika Cuper-Ia
Eliza Ślifirska-Ia
Anna Waszczuk-Ia
Agata Mularczyk-Ic
Alicja Kowalska-Ic
Kasia Szustak-Ic
Jola Janus- IIb
Kamil Smołuch-IIb
Jan Szustak-IIc
Magdalena Kubicz-IIc
Lidia Białas-IIc
Patrycja Gołkowska-IIc
Karolina Wąsik-IIc
Małgorzata Smołuch-IIc
Aleksandra Podwolska –IIe
Izabela Kwiecień-IIe
Paulina Domagała-IIe
Tomasz Szewczyk -IIe
Agata Salata –IIe

SEKCJA KULTUROWA
Weronika Kubka -Ia
Sandra Franaszczyk -Ic
Diana Piskrzyńska-Ic
Karolina Zygmunt -IIb
Kamila Lasota-IIb
Agata Jaworska –IIe

SEKCJA MUZYCZNA
Anna Kalita-Ia
Karolina Potocka – Ia
Magdalena Rut – Ic
Kinga Starnowska -Ic
Ula Szlęk-IIa
Ela Musiał-IIb
Michał Trojanowski -IId
Paulina Dziuba – Iie

SEKCJA DEKORACYJNA
Julia Skrobisz – Ic
Monika Kiepiel – Ic
Joanna Pluta- Ic
Paulina Bogusz- Ic
Karolina Gula- Ie
Agata Bielecka – Ie
Magdalena Filipecka-Ie
Klaudia Binkowska- Ie
Anna Łosiak – Ie
Sandra Grzegorczyk-Ie
Patrycja Stolarczyk – IIb
Irmina Mastalerz – IIc
Klaudia Piotrkowicz – IIc
Alicja Stepanek- IIe
Łucja Dudka- IIe
Maja Rożnowska – Iie
Marta Mąka – Iie

SEKCJA DZIENNIKARSKO INTERNETOWA
Aleksandra Cuper-IIIa
Kinga Michalska-IIIa

SEKCJA HISTORYCZNA
Kamil Patyk -IIe
Karol Wilk –IIIb
Kacper Kos-IIe
Michał Dworak-IIe
Kamil Kosmal-IIIa
Maciej Jedynak-IIIb

SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWA
Dominik Ogonowski-IIIa
Adrianna Serek
Patrycja Piwowarczyk
Szymon Domagała
Katarzyna Staciwa
Tomasz Kierczuk
Agnieszka Leksycka
Paulina Młodawska
Aleksandra Wach
Wiktor Lis-IIb
Monika Janus-IIc
Paulina Lisowska-IIc
Maciej Bodasiński-IId

Regulamin samorządu szkolnego

Na podstawie art.55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz §11 Statutu Szkoły ustala się następujący regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich:

§ 1

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich.
2. Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i życiem wewnętrznym szkoły, a także formą umacniania demokratycznych zasad współpracy i współżycia.

§ 2

1. Uczniowscy przedstawiciele:
1) współuczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni za jego realizację,
2) uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, która rozpatruje problemy wnoszone przez młodzież lub zajmuje się omawianiem realizacji wspólnie podjętych wniosków ,
3) mogą uczestniczyć w zebraniach poszczególnych ogniw Rady Rodziców z prawem zgłaszania wnisków i postulatów ,
4) mogą zgłaszać dyrekcji szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców wnioski i postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu wolnego od zajęć dydaktycznych,
5) składają ogółowi młodzieży sprawozdanie o sposobie załatwiania zgłoszonych przez nich wniosków i postulatów,
6) systematycznie analizują realizację postanowień Statutu w części dotyczącej uczniów i w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiają Dyrektora na wspólnych spotkaniach (co dwa tygodnie),
7) organizują wspólne spotkania klasowe i międzyklasowe itp.,różne formy komunikacji (poczta uczniowska, telefon zaufania) w celu zapoznania się z problemami swojego środowiska,
8) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Wydziału dla Dorosłych zachowują prawo do odrębnego traktowania ich problemów w kontekście życia rodzinnego i wykonywanej pracy zawodowej.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Samorząd Szkolny jako jedyny reprezentant ogółu uczniów wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Kuratora Oświty,
2) Samorząd Klasowy jako jedyny reprezentant ogółu uczniów danej klasy wobec organów szkoły, wychowawcy klasy oraz nauczycieli i uczniów innych klas.

§ 3

1. Samorząd Szkolny ma prawo przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
2. Samorząd Szkolny ma prawo:
1) ustalać obowiązujące wszystkich uczniów przepisy porządkowe na terenie szkoły, wydawane w porozumieniu lub za wiedzą Dyrektora Szkoły,
2) organizować wycieczki i inne imprezy o charakterze ogólnoszkolnym (rekreacyjno-sportowe, kulturalno-rozrywkowe),
3) wybierać nauczycieli – opiekunów Samorządu Szkolnego,
4) dysponować własnymi funduszami,
5) prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
6) prowadzić radiowęzeł szkoły.
3. Realizacja uprawnień określonych w ustępie 2 nie może naruszać obowiązujących przepisów szkolnych oraz nie może utrudniać realizowania przez szkołę jej podstawowych funkcji dydaktyczno – wychowawczych.

§ 4

1. Samorząd Klasowy ma prawo:
1) występować do wychowawcy klasy oraz do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących uczniów danej klasy, a szczególnie w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
2) organizować imprezy i wycieczki klasowe,
3) współdecydować z wychowawcą klasy w sprawach nagród, wyróżnień i kar udzielonych uczniom swojej klasy,
4) rozstrzygać spory pomiędzy uczniami swojej klasy,
5) dysponować własnymi funduszami.
2.Opiekunem samorządu klasowego jest wychowawca klasy.

§ 5

1. Decyzje Samorządu Szkolnego i Samorządu Klasowego zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym i mają formę uchwał.
2. Przewodniczący Samorządu Szkolnego zapoznaje Dyrektora Szkoły z treścią uchwały bezpośrednio po jej podjęciu (to jest przed jej realizacją).
3. Uchwała Samorządu Szkolnego jest prawomocna, o ile Dyrektor Szkoły nie zgłosi zastrzeżeń, iż jest ona niezgodna z obowiązującym prawem szkolnym, Statutem Szkoły lub interesem szkoły.

§ 6

1. Wybory Samorządu Szkolnego oraz Samorządu Klasowego odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
2. Wybory Samorządu Szkolnego odbywają się corocznie nie później niż do 10 października, natomiast wybory samorządów klasowych nie później niż do 15 września.
3. Wybory Samorządu Szkolnego organizuje Szkolna Komisja Wyborcza powołana przez ustepujący Samorzą Szkolny w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
4. Szkolna Komisja Wyborcza określa kalendarz oraz szczegóły dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

§ 7

1. Utrata mandatu członka samorządu szkolnego nastepuje:
1) automatycznie – z chwilą uprawomocnienia się kary szkolnej skreślenia z listy uczniów albo też jakiejkolwiek innej kary przewidzianej Kodeksem Karnym, Cywilnym lub Kodeksem Wykroczeń.
2) na umotywowany wniosek Samorządu Szkolnego – w przypadku dłuższego nieuczestniczenia w pracy Samorządu,
3) na wniosek (prośbę) ucznia – w przypadku rezygnacji z pracy w Samorządzie,
4) na pisemny wniosek uczniów – wyborców, którzy wycofują poparcie uprzednio wybranym członkom Samorządu.
2. Zasady kreślone w ustepie 1 stosuje się odpowiednio do członków samorządów
klasowych.

§ 8

1. W każdym przypadku odwołania członka Samorządu Szkolnego bądź rezygnacji ucznia z pracy w Samorządzie odbywają się wybory uzupełniające.

§ 9

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ma prawa decydować \”za\” lub \”w imieniu\” Samorządu Szkolnego.
2. Ma w szczególności obowiązek:
1) udzielenia Samorządowi Szkolnemu pomocy prawnej i organizacyjno – technicznej w wykonywaniu przyjetych zadań,
2) czuwania nad przestrzeganiem przez samorząd przepisów Statutu Szkoły oraz obowiązującego prawa,
3) informowanie Dyrektora Szkoły i Rady Prdagogicznej o bieżących problemach Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności o przeszkodach w działalności samorządowej młodzieży.

§ 10

1. Praca Samorządu Uczniowskiego, Klasowego, Szkolnego jest dokumentowana w formie pisemnej(protokóły, kroniki, dzienniki itp.).
2. Zebrania Szkolnego Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Szkolnego Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na odbycie zebrania w czasie zajęć lekcyjnych.

§ 10

1. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Samorząd Szkolny wspólnie z Dyrektorem Szkoły.
2. Regulamin może być w części lub całości zmieniony na wniosek Samorządu Szkolnego.
3. Decyzje o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zapadają na ogólnym zebraniu uczniów lub w formie głosowania powszechnego.

Skip to content