Autor: , Dodany: 7 czerwca 2013, Kategoria:


Regulamin rady rodziców§ 1

W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców ucznia:
1) członkowie rady rodziców wybierani są na spotkaniach rodziców poszczególnych klas z wychowawcami,
2) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły,
3) Rada rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
4) Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

§ 2

Cele i zadania rady.

1. Do zadań rady należy w szczególności:
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
b) pomoc w udoskonalaniu organizacji i warunków pracy szkoły,
c) współudział w realizacji planu dydaktycznego i wychowawczego oraz opiekuńczego szkoły,
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym,
e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom skupiającym młodzież i działającym w szkole,
f) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku,
g) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,
h) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność
opiekuńczo-wychowawczą.
2. Dobro ucznia jest dla rady wartością nadrzędną i przez radę chronioną.

§ 3

Organy rady.

1. Organami rady są:
1) Ogólne zebranie rodziców zwane dalej ogólnym zebraniem,
2) Przedstawicielstwo rady rodziców zwane dalej przedstawicielstwem,
3) Zarząd rady rodziców zwany dalej zarządem,
4) Komisja rewizyjna.
2. Najwyższym organem rady jest ogólne zebranie
1) Ogólne zebranie zwoływane jest przez dyrektora szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego,
2) Ogólne zebranie może być także zwołane na wniosek:
co najmniej połowa członków przedstawicielstwa, rady pedagogicznej i komisji rewizyjnej,
3) Ogólne zebranie wyraża swoje stanowisko w formie uchwał zapadających
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków,
4) Ogólne zebranie wypowiada się w następujących sprawach:
– organizacja pracy szkoły,
– coroczne sprawozdanie zarządu z działalności rady,
– wysokość składki na fundusz rady,
– Statut rady rodziców
3. Przedstawicielstwo rady tworzą delegaci rad klasowych rodziców (po 3 z każdej klasy)
1) Rada klasowa rodziców wybrana jest przez zebranie rodziców uczniów klasy. W posiedzeniach rady klasowej bierze udział wychowawca klasy,
2) Przedstawicielstwo zwołuje przewodniczący zarządu nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego,
3) Przedstawicielstwo może być zwołane na wniosek 1/2 członków zarządu, przedstawicielstwa, dyrektora szkoły i komisji rewizyjnej,
5) W posiedzeniach przedstawicielstwa bierze udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej,
6) Przedstawicielstwo jest łącznikiem między ogólnym zebraniem, radami klasowymi a zarządem i dyrektorem szkoły.
4. Przedstawicielstwo wybiera spośród swoich członków zarząd
1) Zarząd odbywa swe posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
2)W skład zarządu wchodzą:
– przewodniczący zarządu,
– dwóch zastępców przewodniczącego zarządu,
– sekretarz,
– skarbnik.

§ 4

Zasady działalności finansowo – gospodarczej rady

1. Fundusze rady powstają z dochodów osiąganych ze składek rodziców uczniów, działalności własnej, darowizn osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
2. Zgromadzonymi środkami finansowymi rady dysponuje przedstawicielstwo poprzez zarząd.
1) Zarząd wyznacza spośród swoich członków lub zatrudnia na zasadzie umowy – zlecenia księgowego prowadzącego sprawy finansowe rady.
3. Do podpisywania czeku upoważnione są następujące osoby: przewodniczący zarządu, v- ce przewodniczący oraz dyrektor szkoły.
4. Środki tworzące fundusz rady mogą być wydatkowane na:
1) zakup pomocy dydaktycznych,
2) wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty i urządzenia,
3) nagrody, zapomogi, zasiłki losowe dla uczniów,
4) dofinansowanie do imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych.
5. W działalności finansowo – gospodarczej rady obowiązują ogólne zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.

§ 5

Przepisy końcowe

1.Jeżeli uchwała któregoś z organów rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesi jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgadnia z radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
2.W sprawach spornych dyrektor szkoły i rada mogą odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.
3. Niniejszy Statut może być nowelizowany przez ogólne zebranie.

Przewodniczący Rady Rodziców

Skip to content