Autor: , Dodany: 4 czerwca 2014, Kategoria:


SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

Szkolny system wspierania zdolności i talentów jest zgodny z podstawowymi dokumentami szkoły: statutem, programem wychowawczym, misją szkoły itp.
I. Cele:
– wszechstronny rozwój ucznia,
– stymulowanie właściwego rozwoju różnych uzdolnień i zainteresowań ucznia,
– doskonalenie metod uczenia się,
– doskonalenie jakości kształcenia,
– promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku.

II. Zadania Szkolnego Zespołu Wspierania Zdolności i Talentów
Szkolny Zespół Wspierania Zdolności i Talentów tworzą: lider zdolności, dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny. Do ich zadań należy:
– organizacja działań na rzecz wspierania uzdolnień,
– współpraca z pedagogiem szkolnym,
– współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi instytucjami i samorządem lokalnym,
– ewaluacja programu,
– bieżąca informacja uczniów, nauczycieli i dyrekcji o aktualnych zadaniach.
III. Rola i zadania Rady Pedagogicznej
Rada Pedagogiczna:
– wnioskuje o wprowadzeniu modyfikacji do w/w programu,
– decyduje o nominacjach do nagród, wyróżnień, stypendiów itp.
IV. Procedura identyfikacji ucznia zdolnego
Procedura opiera się na ścisłej współpracy wychowawców i nauczycieli, przeglądzie dokumentacji ucznia, kontaktach z rodzicami, obserwacjach oraz diagnozie umiejętności i uzdolnień w celu określenia stylu uczenia się oraz profilu uzdolnień i zainteresowań.
V. Sposoby pracy z uczniem zdolnym
1. Stosowane formy i metody pracy:
– indywidualizacja zadań na lekcjach, przygotowanie zadań wykraczających poza wymagania podstawowe,
– prowadzenie kółek przedmiotowych i artystycznych,
– przygotowywanie uczniów do zawodów, konkursów i olimpiad,
– prowadzenie konsultacji i rozmów z uczniami,
– wprowadzenie zasad zdrowej rywalizacji,
– wyróżnianie kreatywności uczniów, nietypowych, oryginalnych działań i pozytywnej aktywności.
2. Sposoby pracy:
– dodatkowe zadania,
– indywidualizacji pracy w ramach lekcji,
– samodzielna praca w domu,
– konsultacje,
– dyskusje, prezentacje multimedialne, referaty,
– pokazy, przeglądy, prezentacje,
– zawody, turnieje, mecze,
– projekty,
– praca w grupie w roli lidera,
– uczeń – asystent.

VI. Przewidywane efekty pracy
– zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zawodach i konkursach artystycznych i przedmiotowych,
– zdobycie tytułu finalisty lub laureata konkursu,
– podniesienie poziomu nauczania w klasie, szkole,
– udział w wolontariacie, warsztatach, obozach naukowych,
– uzyskanie przez uczniów nagród, wyróżnień, stypendiów,
– wykształcenie umiejętności współpracy i dzielenia się wiedzą,
– zwiększenie precyzji, dokładności, dociekliwości uczniów,
– stworzenie twórczej i partnerskiej atmosfery,
– wdrożenie do pracy badawczej, uczestnictwa w kulturze, poszerzania zakresu wiedzy uczniów.

VII. Ewaluacja działań
1. Ewaluacja weryfikująca – w miarę potrzeb.
2. Diagnozy zespołów klasowych dokonywane przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców.

Skip to content