Autor: , Dodany: 30 lipca 2018, Kategoria:


RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych ucznia jest I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich, ul. Stoińskiego 4, 26-200 Końskie. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod numerem telefonu 41 2604912 lub adres mailowym lo1konskie@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować lub adresem e-mail biuro@inbase.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane ucznia przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.poz. 493).
4. W celu realizacji nauki zdalnej zajęcia będą prowadzone za pomocą następującego/ych narzędzia/i:
a. Dziennik elektroniczny synergia.librus.pl
b. Adresy e-mail
c. za pomocą platformy e-learningowej: epodreczniki.pl
d. za pomocą komunikatorów (skype, Messenger, whatsapp, discord)
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, za wyjątkiem narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznych określonych w punkcie 4. Przetwarzanie danych w zakresie narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej określonych w punkcie 4 odbywa się zgodnie z politykami określonymi przez ich dostawców np. Facebook.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt. 3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych ucznia niezbędnych do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (adres mailowy, numer telefonu , identyfikator na komunikatorze prawnego opiekuna) jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Skip to content