Deklaracja zgodności

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona jest częściowo zgodna z Ustawą: niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Strona spełnia wymogi WCAG 2.0, w tym posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersje kontrastowe, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników
 • Osoby odpowiedzialne za aktualizację strony dokładają wszelkich starań, aby publikowane informacje były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Makuch, sekretariat. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 372 31 08 lub 41 260 49 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Przed drzwiami wejściowymi do budynku szkoły znajduje się podest z pochylnią, drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe.
 • Szkoła nie posiada windy osobowej.
 • Schody wewnętrzne nie są zaopatrzone w pochylnie.
 • Prawo wstępu z psem asystującym – tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.