Autor: , Dodany: 7 czerwca 2013, Kategoria:


Historia szkołyI Liceum Ogólnokształcące w Końskich to najstarsza szkoła średnia w powiecie koneckim w jego granicach sprzed 1939 roku. Sędziwej jubilatce minęło już 90 lat!

Pierwsza szkoła średnia w Końskich istniała już na przełomie XIX ( 1836-1852), ale polityka rosyjskiego zaborcy nie pozwoliła jej przetrwać.Dopiero ustąpienie z Królestwa Kongresowego Rosjan w 1915 roku zmieniło sytuację w tej kwestii.Względnie liberalna polityka w sprawach narodowościowych nowych okupantów-Austriaków pozwoliła miejscowemu społeczeństwu powołać Komitet Obywatelski (w jego skład weszli m. in. hr. Juliusz Tarnowski, Bolesław Makulski, Stanisław Wodziński, Henryk Romaszkiewicz, Józef Wajnberger i Izaak Blumberg), który rozpoczął starania o uruchomienie pełnej (ośmioletniej) szkoły średniej w Końskich. Już we wrześniu 1915 r. naukę w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki rozpoczęło 50 chłopców. Szkoła znalazła siedzibę w istniejącej do dziś kamienicy przy obecnej ulicy 1 Maja 25 (tuż za kinem Adria). Przez jakiś czas młodzież uczyła się w drewnianym parterowym,nieistniejącym dziś budynku przy odlewni Hochberga naprzeciw wylotu ulicy Sportowej. Stałe lokum koneckie gimnazjum zyskało dopiero w 1921 r. (przy obecnej ul. kpt. Stoińskiego) i mieści się tutaj do dziś już jako I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Pierwszym dyrektorem szkoły został Aleksander Wiszniewski, który przekazał kierowanie placówką w 1917r. Janowi Szymańskiemu – późniejszemu burmistrzowi Końskich.

Pierwsi maturzyści-absolwenci w liczbie czternastu opuścili mury szkoły w 1920 roku i zaraz zasilili szeregi wojska aby bronić Ojczyzny przed bolszewickim najazdem.Wsparli ich młodsi koledzy, łącznie 120, z których część walczyła w II powstaniu śląskim.W osławionym boju z Rosjanami pod Radzyminem poniósł bohaterską śmierć Józef Grot, jeden z pierwszych absolwentów gimnazjum. Konecka szkoła średnia została upaństwowiona w 1921 roku. Od tego czasu jej nazwa brzmiała: Państwowe Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki. Kierował nią od 1923 roku przez następne pięć lat Antoni Herzig. Zastąpił go na krótko Stefan Janiszowski.

W marcu 1928 roku Ministerstwo Oświaty obowiązki dyrektora placówki powierzyło Józefowi Lambertowi. Już od września tego roku szkoła wchłonęła zlikwidowaną pensję dla dziewcząt, stając się Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym. Przybywało uczącej się młodzieży, ze 146 w 1928r do 282 w dziesięciu oddziałach przy końcu roku szkolnego 1929/30. Przez następne lata liczba młodzieży wzrosła do 418. Staraniem dyrektora Lamberta szkoła została rozbudowa, wzniesiono też budynek bursy szkolnej, której nadano imię hr. Juliusza Tarnowskiego.

Wysoki poziom nauczania ściągnął tu młodzież nawet z Opoczna i Skarżyska. W drugiej połowie lat trzydziestych do gimnazjum uczęszczało ponad pół tysiąca chłopców i dziewcząt, których uczyło 20 nauczycieli. W tej znanej z patriotycznego wychowania placówce oprócz chóru i orkiestry, dynamicznie działało wiele kół zainteresowań, zwłaszcza szybowcowe. Szczególnie aktywni byli harcerze. Po reformie oświatowej Jędrzejowicza szkoła przekształciła się i przyjęła nazwę Gimnazjum i Liceum (cztery lata gimnazjum kończyło się tzw. małą maturą; matura po dwuletnim liceum uprawniała do nauki na wyższej uczelni) stanowiąc prawdziwą wizytówkę kulturalną miasta Końskie. W 1938 r. mury szkoły opuściło 54 absolwentów, a przed wybuchem wojny naukę pobierało 560 uczniów. Czas wojny 1939-1945 był dla zasłużonej placówki największą próbą wytrwałości. Gimnazjum i Liceum w Końskich nakazem władz niemieckich zamknięto w końcu stycznia 1940 roku. Budynek szkoły zajęli Niemcy. Wtedy to dyr Lambert rozpoczął organizację tajnych kompletów. Już wiosną 1940r. w tajnym nauczaniu koneckim uczestniczyło 150 dziewcząt i chłopców. W okresie okupacji hitlerowskiej do tajnego gimnazjum uczęszczało w kilkudziesięciu miejscach łącznie około 600 uczniów. Wydano 152 świadectwa małej matury i ponad 120 maturalnych. Zaraz po wojnie 150 absolwentów tajnej szkoły rozpoczęło naukę na wyższych uczelniach, a młodsi mogli uczyć się dalej dzięki czemu nie powstała luka pokoleniowa. Ponad stu uczniów i absolwentów koneckiego gimnazjum i liceum oddało życie za wolność Ojczyzny, o czym świadczy Tablica Pamięci. Stanowili oni trzon kadry Podziemnego Państwa Polskiego. Ginęli na różnych frontach miedzy innymi pod niebem Anglii. W Katyniu stracił życie z rąk NKWD prof. Władysław Kawa.

Po wojnie Gimnazjum i Liceum w Końskich uruchomiono już w marcu 1945r. Symbolem nowych czasów stał się fakt pozbawienia jej patrona – św. Stanisława Kostki. W następnym roku szkolnym naukę pobierało już 561 uczniów, a szkoła należała do największych w łódzkim okręgu szkolnym. Miejsce dyr. Lamberta zajął Stanisław Smolnicki. Wprowadzono 4-letni cykl nauczania w szkole, która w 1953r. przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcące. Jego dyrektorem został pod koniec tego roku Franciszek Nowakowski. Szkoła liczyła wtedy 324 uczniów umieszczonych w 11 oddziałach oraz 19 nauczycieli. Dla polepszenia bazy lokalowej w 1961r. oddano do użytku nowy budynek internatu. W następnych latach liczba uczniów zaczęła ponownie wzrastać, osiągając w roku szkolnym 1965/1966 w 15 klasach 654 uczniów. Oczywiście wzrastała też liczba absolwentów z 68 w 1956 do 131 w 1969r.

Od 1967 roku szkołą kierował Aleksy Kierkuś, który stanął przed zadaniem rozbudowania szkoły. Inwestycje rozpoczęto w 1970 roku, a polegała ona na dostawieniu drugiego pietra nad najstarszą częściš obiektu. Młodzież w tym czasie uczęszczała na popołudniowe zajęcia, korzystając z gościnności szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich. Prace remontowe okończono w 1973r.

Ważnym wydarzeniem w życiu liceum stało się nadanie szkole w dniu 14 października 1973r. imienia Komisji Edukacji Narodowej. Po oddaniu do użytku Hali Sportowej na początku lat 80-tych wydatnie poprawiły się warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W nowe czasy reformującej się oświaty wprowadza szkołę dyr. Marian Jankowski od 1991 r.. Młodzież zaczęła uczyć się języka angielskiego, poznawać elementy informatyki. W dążeniach do nowoczesności podkreśla się też tradycje szkoły. W 1995r. odbył się I zjazd absolwentów, wydano stosowne publikacje książkowe, opisujące dzieje Gimnazjum i Liceum.

We wspomnianym jubileuszowym roku mury tej swoistej „kuźni talentów” opuściło 195 absolwentów. W 1998 roku w 22 oddziałach uczyło się 748 dziewcząt i chłopców, a kadra pedagogiczna liczyła 44 nauczycieli. Liczba uczniów i absolwentów zwłaszcza w ostatnich latach, świadczy o popularności szkoły w środowisku. Na przestrzeni ponad 80-ciu lat ukończyło ją już kilka tysięcy osób. W 1996 roku wręczono 5000 świadectwo maturalne. Większość absolwentów kończyła wyższe uczelnie. Z tej liczby wielu zostało profesorami, doktorami, inni zajmują wysokie urzędy, ważne i odpowiedzialne stanowiska.

Ta bogata przeszłość zobowiązuje, o czym maja świadomość coraz to nowe roczniki absolwentów, uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Skip to content