Autor: , Dodany: 7 czerwca 2013, Kategoria:


Prawa uczniaUczeń ma prawo:

1.Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

2.Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

3.Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

4.Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.

5.Do inicjatywy społecznej i obywatelskiej; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej, w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.

6.Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną prowadzoną w szkole.

7.Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

8.Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

9.Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

10.Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

11.Do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

12.Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.


Uczeń ma obowiązek:

1.Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych.

3.Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

4.Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

5.Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

6.Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
-okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
-przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
-szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
-poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
-zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
-naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

7.Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń – nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest czysty i schludny.

8.Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

Skip to content